fbpx

Pilot voorwaarden Groen Goud

Deze voorwaarden van Baas B.V. (“BAAS”) zijn van toepassing op Deelnemer die deelneemt aan de pilot ‘Groen Goud’ en staan in het teken van het verkrijgen van inzicht in de voordelen voor Deelnemer die eigenaar wordt van ‘Groen Goud’ zonnepanelen zonder deze op zijn/haar eigen dak te hoeven installeren. 

Definities

Groen Goud: een dienst van BAAS waarbij Deelnemer zonnepanelen koopt waarmee direct stroom opgewekt kan worden zonder deze te installeren op zijn/haar eigen dak. Deelnemer betaalt niet vooraf, maar maandelijks vindt een aflossing plaats.

Deelnemer: één van de deelnemers die zich heeft ingeschreven als Deelnemer van de pilot. Deelnemer heeft tevens een contractuele overeenkomst met een energieleverancier. 

Inzicht: maandelijks krijgt de Deelnemer inzicht in zijn/haar actuele verbruik, aflossing, de kosten voor het gebruik van Groen Goud, de opgebouwde waarde en de opgewekte stroom via Groen Goud. Dit inzicht verkrijgt de Deelnemer door een maandelijkse email. 

BAAS: Baas B.V., gevestigd aan de Essebaan 71, 2908 LJ Capelle aan den IJssel, KVK nummer 53743792. 

Verbruiksgegevens: gemiddelde jaarverbruik die Deelnemer doorgeeft aan Groen Goud tijdens een intake gesprek en het energieverbruik gedurende de pilot die door Deelnemer wordt gestuurd naar Groen Goud.

Verrekening: Op basis van de door de Deelnemer gestuurde Verbruiksgegevens en opgewekte kWh (productie van de zonnepanelen) stelt Groen Goud een totale verrekening samen waarin de volgende formule wordt gebruikt: Maandelijkse Groen Goud kosten (Rente + Aflossing + abonnementskosten) minus maandelijkse stroom verbruik = te ontvangen / te betalen vergoeding

Voorwaarden

Deze pilot voorwaarden zijn van toepassing op de pilot van BAAS.

 1. Geldigheid
  1. De pilot start op 1 Oktober 2020 voor onbepaalde tijd.
  2. Deelnemer dient een vast woonadres in Nederland te hebben.
  3. Per woonadres kan één keer worden deelgenomen aan de pilot.

 2. Doelstelling van de pilot is tweeledig:
  1. Het in de praktijk, en in een gecontroleerde omgeving, toepassen van de Groen Goud dienst en daarbij ervaringen en learnings ophalen. Ervaringen opdoen op het gebied van klantervaring, kosten, processen, techniek, systemen, samenwerking en terugkoppeling daarvan uit de markt.
  2. Het toetsen van de belangrijkste hypothesen die als uitgangspunt hebben gediend voor de Groen Goud pilot.

 3. Zonnepanelen
  1. De Deelnemer mag stroom opwekken met de door Groen Goud beschikbaar gestelde zonnepanelen gedurende de pilot. BAAS kan na afloop van de pilotperiode een aanbod sturen om tegen een vergoeding langer gebruik te maken van de Groen Goud dienst.
  2. Indien de Deelnemer verhuist tijdens de pilotperiode, dan moet de Deelnemer dit melden aan Groen Goud zodat de Deelnemer op het nieuwe adres gebruik kan blijven maken van de dienst.
  3. In het geval dat de Deelnemer gedurende de pilotperiode gaat verhuizen kan de dienst van Groen Goud mee verhuisd worden indien het nieuwe adres zich in Nederland bevindt.

 4. Actueel inzicht
  1. Om deel te nemen aan de pilot dient de Deelnemer maandelijks de Verbruiksgegevens die hij/zij ontvangt van de huidige energieleverancier te sturen naar info@groengoudnederland.nl.
  2. Op basis van de door de Deelnemer gestuurde Verbruiksgegevens, stelt Groen Goud een totale verrekening samen waarin de volgende formule wordt gebruikt: Maandelijkse Groen Goud kosten (Rente + Aflossing + abonnementskosten) minus maandelijkse stroomverbruik = te ontvangen / te betalen vergoeding

   Voorbeeld berekening: Stel uw verbruikt gemiddeld € 50 per maand aan elektriciteit, u koopt 10 panelen bij Groen Goud en u wilt de investering in 8 jaar afbetalen. Uw kosten in de eerste maand bij Groen Goud zijn in dit geval € 58. U bespaart circa € 50 aan elektriciteitskosten bij uw leverancier omdat u dit zelf heeft opgewekt. Dit trekken we af van de Groen Goud kosten. Dan betaalt u dus netto € 8 aan Groen Goud. U heeft tevens € 31 afgelost in de eerste maand (dit is in feite dus een waarde die u heeft opgebouwd, want de zonnepanelen zijn per slot van rekening van u).

   Aan het einde van de pilot zal een totale afrekening plaatsvinden. De pilot met Groen Goud zal u per saldo meer opleveren dan kosten. U loopt dus eventueel weg met een beter gevulde portemonnee.
  3. Mogelijk gaat BAAS gebruikmaken van een derde om de Verbruiksgegevens uit te lezen via de Slimme Meter. Deze derde bewerkt de Verbruiksgegevens uit de Slimme Meter en zet deze gegevens door aan BAAS zodat wij de gewenste verrekening kunnen maken.
  4. BAAS en de derde zullen uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandelen. Daartoe zullen BAAS en de derde een verwerkersovereenkomst sluiten.

 5. Privacy
  1. De actuele Verbruiksgegevens, die via vanuit de Slimme Meter door de derde aan ons worden verzonden, worden opgehaald en bewerkt door de derde om u de gewenste inzichten te geven.
  2. De Verbruiksgegevens en de gebruikerservaringen kunnen door BAAS vastgelegd en gebruikt worden om de Deelnemer te informeren over relevante producten en diensten van BAAS en Groen Goud. Ook na de pilot kunnen deze data worden gebruikt, onder meer om het product en de dienstverlening te optimaliseren.
  3. BAAS heeft alle noodzakelijke en passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de Verbruiksgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De in te schakelen derde zal ook aan deze verplichtingen voldoen.
  4. Daartoe zullen BAAS en die partijen een verwerkersovereenkomst sluiten.

 6. Verplichtingen Deelnemer
  1. Als deelnemer aan de pilot committeert Deelnemer zich aan de aanschaf van zonnepanelen. De betaling vindt maandelijks plaats middels een verrekening die is vermeld in artikel 4.2. 
  2. Gedurende de pilotperiode zal BAAS 2 keer per maand contact opnemen met de Deelnemer door middel van online vragenlijsten en/of telefoongesprekken. Door deel te nemen aan de pilot stemt de Deelnemer in om hieraan mee te werken.
  3. Ieder maakt verplicht Deelnemer zich om de Verbruiksgegevens van zijn/haar energie leverancier te mailen naar info@groengoudnederland.nl.

 7. Vergoedingen
  1. Iedere maand stelt Groen Goud een verrekening samen naar aanleiding van de Verbruiksgegevens, de kWh productie van de zonnepanelen en de kosten voor het gebruik van Groen Goud. Het te betalen bedrag dat hieruit voortvloeit dient betaald te worden door Deelnemer. De maandelijkse Groen Goud kosten (abonnement + onderhoud) zullen na de pilot verrekend worden met de opgebouwde waarde.
  2. BAAS kan na afloop van de pilotperiode een aanbod sturen om tegen een vergoeding langer gebruik te maken van Groen Goud.
 8. Duur en beëindiging
  1. De pilot loopt voor onbepaalde tijd vanaf 1 oktober 2020.
  2. BAAS en Deelnemer kunnen de pilotperiode ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden. Indien dit gebeurt vindt een pro-rata afrekening plaats tussen Groen Goud en Deelnemer.
  3. Wanneer de Deelnemer verkiest om geen gebruik meer te maken van Groen Goud, dan kan dit door een email te sturen naar info@groengoudnederland.nl.
  4. Na de pilotperiode kan BAAS beslissen om de dienst Groen Goud te beëindigen. De Deelnemer heeft dan geen zonnepanelen meer die stroom opwekken.
  5. De Verbruiksgegevens van de Deelnemer worden vanaf na de pilotperiode uitsluitend op anonieme basis bewaard of verwijderd.

 9. Garantie
  1. Indien de geleverde dienst gedurende de pilotperiode niet naar wens is, dient de Deelnemer contact op te nemen Groen Goud. De contactgegevens kunt u vinden op https://groengoudnederland.nl/contact/. 
  2. Aan het einde van de pilot vindt een totale afrekening plaats. Hierbij garandeert Groen Goud dat de pilot u niets meer hoeft te betalen. De kans is zelfs groot dat u een bedrag zult ontvangen omdat u waarde heeft opgebouwd.

 10. Aansprakelijkheid
  1. BAAS is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de Deelnemer als gevolg van deelname aan de Pilot, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:
   – het niet kunnen deelnemen aan de Pilot;
   – uitsluiting van deelname.
  2. Mocht de Pilot om wat voor reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort worden dan zijn BAAS en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen, of derden niet aansprakelijk voor eventuele schade van Deelnemer en heeft de Deelnemer geen recht op schadevergoeding.
  3. De actuele Verbruiksgegevens in de maandelijkse mail van BAAS zijn zorgvuldig samengesteld. BAAS kan echter niet garanderen dat de gegevens in de BAAS App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zullen zijn en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is.
  4. Aan de verrekening in de maandelijkse verrekening van BAAS kunnen door de Deelnemer geen rechten worden ontleend voor de bepaling van de omvang van de door BAAS opgewekte energie dan wel het energieverbruik van de Deelnemer alsmede de naar verwachting te leveren energie dan wel het toekomstige verbruik van de Deelnemer, dan wel de hoogte van de daarmee gepaard gaande energiefactuur.
 11. Voorbehouden, vragen en recht
  1. BAAS behoudt zich te allen tijde het recht om de maandelijkse verrekening om welke reden dan ook te beëindigen. Een dergelijke beëindiging kan per direct zonder nadere termijn worden doorgevoerd. In dit geval kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding
  2. BAAS behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voorwaarden te wijzigen. Reeds aangemelde Deelnemers die aan alle voornoemde voorwaarden voldoen ondervinden hiervan geen gevolgen.
  3. Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze pilot kan de Deelnemer https://groengoudnederland.nl/contact/ raadplegen of contact opnemen met de supportdesk via info@groengoudnederland.nl.
  4. Vragen ten aanzien van (het functioneren van) de Slimme Meter worden door BAAS in behandeling genomen en indien nodig doorgezet aan de derde partij.